THUYẾT GIẢNG A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI

4046 lượt xem

Phần 1 ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI 

Thuyết giảng ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI – Phần 2

Thuyết giảng ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI – Phần 3

Thuyết giảng ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI – Phần 4

Thuyết giảng ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI – Phần 5

Thượng toạ Thích Tiến Đạt thuyết giảng ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI – Phần 6

Thượng toạ Thích Tiến Đạt thuyết giảng ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI – Phần 7

Thượng toạ Thích Tiến Đạt thuyết giảng ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI – Phần 8

Thượng tọa Thích Tiến Đạt thuyết giảng Adida kinh (phần 9)

Thượng tọa Thích Tiến Đạt thuyết giảng Adida Kinh yếu giải – Phần 10

Thượng tọa Thích Tiến Đạt thuyết giảng Adida Kinh yếu giải – Phần 11

Thượng toạ Thích Tiến Đạt thuyết giảng ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI – Phần 12

ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI – Phần 13

ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI – Phần 14

Adida kinh yếu giải (Phần 15)

 ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI – Phần 16

 ADIĐÀ Kinh – Phàn 17

 ADida kinh yếu giải (Phần 18)

Thượng tọa Thích Tiến Đạt thuyết giảng Adida kinh yếu giải (Phần 19)

Thượng tọa Thích Tiến Đạt thuyết giảng Phật thuyết Adida kinh yếu giải (Phần 20)

Thượng toạ Thích Tiến Đạt thuyết giảng ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI – Phần 21

Thượng toạ Thích Tiến Đạt thuyết giảng ADIĐÀ KINH YẾU GIẢI – Phần 22

Thượng tọa Thích Tiến Đạt thuyết giảng Phật thuyết Adida kinh yếu giâỉ (Phần 23)

Thượng tọa Thích Tiến Đạt thuyết giảng Phật thuyết Adida kinh yếu giải (Phần 24)

Thượng toạ Thích Tiến Đạt thuyết giảng ADIĐÀ Kinh – Phần 25

Thượng toạ Thích Tiến Đạt thuyết giảng ADIĐÀ Kinh – Phần 26

Thượng tọa Thích Tiến Đạt thuyết giảng Phật thuyết Adida kinh yếu giải (Phần 27)

Thượng tọa Thích Tiến Đạt thuyết giảng Phật thuyết Adida kinh yếu giải (Phần 28)

Thượng tọa Thích Tiến Đạt thuyết giảng Adiđa kinh yếu giải (Phần 29)

Thượng tọa Thích Tiến Đạt thuyết giảng Adiđa kinh yếu giải Phần 30

P 31  Adiđa kinh yếu giải 

Phần 36  Adiđa kinh yếu giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYẾT GIẢNG A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 THUYẾT GIẢNG A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI 76

Chùa Vạn Niên