TỪ BI THỦY SÁM PHÁP

259 lượt xem

Từ bi là tâm của Phật, ban vui ban khổ cho đời:

Lòng Từ mẫn hằng vì muôn vật
Tâm Bi nguyện khéo độ quần sinh

Thủy là nguồn nước thanh tịnh, tượng trưng cho tâm Phật, là nước Tam muội, nước Cam lồ có thể rửa sạch mọi oan khiên, tội lỗi. Nước cũng tượng trưng cho sự uyển chuyển, khéo léo khi giảng pháp. Do chúng sinh có căn tính bất đồng kẻ cao người thấp nên phương pháp giáo hóa của Phật cũng có nhiều mức độ khác nhau cho phù hợp.

Nước cũng là tâm của Phật tử, nhờ Phật pháp dòng nước đó dần dần trở nên thanh tịnh. Khi dâng lục cúng lên bàn thờ Phật, bao giờ cũng có nước: Hương, hoa, đăng trà quả, thực. Nước tượng trưng cho lòng từ bi vô cùng, vô tận của Phật, thấm nhuần tình thương đi khắp mọi nơi.

Phàm là chúng sinh ai cũng phạm nhiều tội lỗi từ thân, miệng, ý sinh ra. Thân phạm tội sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Miệng phạm tội nói dối, nói lời thô ác, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều. Tâm Ý phạm tội tham, sân, si. Khi động chân, động tay là phạm tội sát sinh, dù đó chỉ là con sâu, cái kiến. Ta cho đó là tội nhỏ, không đáng kể.

TỪ BI THỦY SÁM PHÁP

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 TỪ BI THỦY SÁM PHÁP 49

Chùa Vạn Niên