Cúng dường đúng pháp và lợi ích của cúng dường Tam bảo

2433 lượt xem

Cúng dường Tam bảo được lợi ích tùy tâm niệm người Phật tử. Nếu vì mình và thân thuộc mình mà cúng dường, phước đức cũng theo tâm lượng hẹp hòi ấy. Nếu vì Tam bảo thường còn và lợi ích chúng sinh, phước đức sẽ theo tâm lượng rộng rãi thênh thang này.

 

 

 

 

Cúng dường đúng pháp và lợi ích của cúng dường Tam bảo

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 Cúng dường đúng pháp và lợi ích của cúng dường Tam bảo 38

Chùa Vạn Niên