KHAI THỊ TOÀN TẬP

698 lượt xem

Nhất tâm trì niệm hồng danh Di Đà.

Từ em bé đến người già

Người khôn ngoan kẻ mù lòa tối tăm

Bao gồm thập loại chúng sanh

Tín tâm phát nguyện vãng sanh liên trì

Nương bổn đại nguyện A Di

Thuyền từ tiếp dẫn đưa về Tây phương.

Thoát vòng sanh tử vô thường

Vượt qua biển khổ sáu đường trầm luân

Tây phương cực lạc hưởng phần…

 

 

 

 

 

 

KHAI THỊ TOÀN TẬP

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 KHAI THỊ TOÀN TẬP 78

Chùa Vạn Niên