Khoá lễ tụng Kinh Địa Tạng Đà La Ni chùa Vạn Niên đầu năm cứu độ chúng sinh khổ đau hoạn nạn

430 lượt xem

Kinh Địa Tạng Bồ Tát là muốn tất cả chúng sinh có thể dẹp bỏ được được những tham sân si nơi tự tâm và tu tập ba nghiệp lành nơi tâm mình để từ đó có thể dứt nguyệt từ nơi tự tâm và giải trừ đi những vô minh tăm tối cũng đến từ nơi tự tâm.

Khoá lễ tụng Kinh Địa Tạng Đà La Ni chùa Vạn Niên đầu năm cứu độ chúng sinh khổ đau hoạn nạn

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 Khoá lễ tụng Kinh Địa Tạng Đà La Ni chùa Vạn Niên đầu năm cứu độ chúng sinh khổ đau hoạn nạn 46

Chùa Vạn Niên