Om Mani Pad Me Hum

764 lượt xem

Nguyện cho nhân sinh giải thoát

Người đến thế gian nguy nan

Ai phát tâm niệm trì thần chú

Thì bao hiểm nguy sẽ được an lành

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

 Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Niệm chân ngôn nhiều như thế

 Vào những lúc khó khăn đau thương

Phước ban diệt trừ phiền não

Quán Âm giúp ta thoát nạn

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Ngày đêm nếu thành tâm khấn

 Ngọc như ý ở trong tim ta

Ước mong đều được tọa ý

Chú tâm trì luôn mỗi ngày

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum Om

Ma Ni Pad Me Hum

 Bệnh đâu trong thân thể ấy

Vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây

Chí tâm niệm hoài thần chú

Quán Âm giúp ta thoát nạn

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Người kia lâm vào cảnh khó

Người đó phát tâm niệm ra

Sáu âm tâm thành cung kính

Bao a chướng kia biến tan hóa lành

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Lại khi lâm chung người ấy

Lòng tưởng nhớ đến

Quán Thế Âm Bánh xe luân hồi ngừng dứt

 Sẽ tái sinh tịnh độ an lành

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

 Đại bi quan âm tâm chú

 Người nhớ kỹ sáu chữ diệu kỳ

Sáu cõi luân hồi thoát khỏi

Hóa sanh hoa sen trở về

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Là tinh túy của giải thoát

Là pháp âm thanh tịnh bang

Trái tim hiền từ bi mẫn

Đức Quán Âm thanh tịnh hiền hòa

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Đại bi quan âm tâm chú

Người nhớ kỹ sáu chữ diệu kỳ

Sáu cõi luân hồi thoát khỏi

Hóa sanh hoa sen trở về

Om Ma Ni Pad Me Hum

 Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Là tinh túy của giải thoát

Là pháp âm thanh tịnh bang

Trái tim hiền từ bi mẫn

Đức Quán Thế Âm thanh tịnh hiền hòa

 Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

 Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

 Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

 Om Ma Ni Pad Me Hum

Om Ma Ni Pad Me Hum

 

  •  

 

Nhạc niệm chú “Om Mani Pad Me Hum” lời việt – Lục tự đại minh chân ngôn | Quỳnh Trang

 

Om Mani Pad Me Hum

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 Om Mani Pad Me Hum 15

Chùa Vạn Niên