SÁM NGUYỆN

3902 lượt xem

Chúng con quỳ kính đỉnh lễ Đấng Thế Tôn.
Xin dốc lòng thành khẩn với tất cả tâm hồn.
Nén hương vô úy tỏa ngát mười phương.
Chúng con xin sám hối ba nghiệp.

Nguyện dứt trừ phiền não vô minh
Chuyển mãi trong nhiều đời gây nên bao tội chướng.
Cúi xin chư Phật cho chúng con luôn sẵn lòng nhân từ
Với trái tim vô ngại yêu thương giúp đỡ mọi người.

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con xin nguyện
Bi trí đại hùng tỏa sáng thân tâm.

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con xin nguyện
Chánh đạo hoằng khai, hạnh phúc an vui.

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con xin nguyện
Tinh tấn thọ trì diệu pháp Như Lai.

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con xin nguyện
Phát Bồ Đề tâm, pháp giới thanh bình.

Theo nguồn Youtube

 

SÁM NGUYỆN

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 SÁM NGUYỆN 87

Chùa Vạn Niên