PHÚC ĐỨC CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

2384 lượt xem

 

 

PHÚC ĐỨC CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 PHÚC ĐỨC CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG 47

Chùa Vạn Niên