PHÚC ĐỨC CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

2306 lượt xem

 

 

PHÚC ĐỨC CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 PHÚC ĐỨC CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG 54

Chùa Vạn Niên