336 lượt xem

Đông Phương Tam Thánh

Đông Phương Tam Thánh còn được gọi là Dược Sư Tam Tôn gồm Đức Phật Dược Sư và 2 vị...
[Đọc tiếp]
481 lượt xem

Sám hối và các hình thức sám hối

  Căn bản của sự tu hành là sửa đổi những điều dở, nếu chúng ta không còn dở thì...
[Đọc tiếp]
2108 lượt xem

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng  với Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ...
[Đọc tiếp]
1118 lượt xem

Pháp thoại: Lược giảng về An Sỹ Toàn Thư

  Pháp thoại : Lược giảng về An Sỹ Toàn Thư, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh Từ tập...
[Đọc tiếp]
2048 lượt xem

Phật sự năm Canh tý 2020 – PL 2564

Chùa Vạn Niên kính  báo cùng các Phật tử, tín thí thập phương về những Phật sự trong năm Canh...
[Đọc tiếp]
1889 lượt xem

Lời phả khuyến

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! Kính thưa Quý vị Phật Tử - Thiện nam - Tín...
[Đọc tiếp]

Chùa Vạn Niên