Công đức niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp trăm ngàn vạn lần

334 lượt xem

Kinh Niết Bàn nói: ” Một tiếng niệm Phật phân làm mười sáu phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới trải qua ba tháng nhưng chỉ cần đem 1 phần 16 công đức của một tiếng niệm Phật cũng hơn công đức của người bố thí kia”.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn có đoạn: “Số Bồ Tát nhiều như cát sông Hằng, dù cúng dường nhiều gấp sáu mươi hai ức (6 triệu 200 ngàn) lần số Bồ tát, cũng chẳng bằng một thời lễ bái, cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm”.

Kinh Thập Luận nói: “Một trăm kiếp niệm Quán Thế Âm, chẳng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng”

Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói: “Một Đại kiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, chẳng bằng Chân Thành niệm một câu A Di Đà Phật”.

Người niệm Phật phải tu hành những điều gì?

 
Ảnh minh họa.

Kinh Niết Bàn nói: ” Một tiếng niệm Phật phân làm mười sáu phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới trải qua ba tháng nhưng chỉ cần đem 1 phần 16 công đức của một tiếng niệm Phật cũng hơn công đức của người bố thí kia”.

Thế nên phải biết công đức niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp trăm ngàn vạn lần. Danh hiệu Phật A Di Đà vốn đầy đủ vô lượng vô biên hằng hà sa công đức, vô lượng vô biên hằng hà sa ý nghĩa, vô lượng vô biên hằng hà sa lực dụng, cứu cánh, cảnh giới, giác tánh… dẫu trăm ngàn muôn ức Na do tha vi trần Đại kiếp, cũng không thể diễn nói hết được. Vì thế bản thân mỗi hành giả tu học nên thời thời nhớ Chân Thành Một Lòng xưng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT chớ để luống quên.

HT. Tịnh Không

Chùa Vạn Niên