Gieo duyên Phật pháp cho con

831 lượt xem

Con hư ba mẹ không biết, cô giáo không biết, ông bà không biết nhưng Phật đều thấy hết, Phật ở trên cao. Phật có ngàn mắt, ngàn tay dù con có trốn trong góc tối…

Nay con lại nguyện tu hành

Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn:

Một là, nguyện lạy Thế-Tôn

Hiện thân trước Phật hết lòng kính tin.

Hai, khen Phật đức rộng thinh

Lời hay, tiếng tốt tận tình ngợi ca.

Ba, thời sắm đủ hương hoa

Tràng phan bảo cái dưng ra cúng dường.

Bốn, vì mê chấp lầm đường

Tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn.

Năm, suy công đức vàn muôn

Của phàm của Thánh con đồng vui ưa.

Sáu, khi Phật chứng thượng thừa

Pháp mầu con thỉnh đã vừa truyền trao.

Bảy, lòng chẳng chút lãng xao

Cầu xin chư Phật chớ vào Vô dư.

Tám, thường tu học Ðại thừa

Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con.

Chín, thề chẳng dám mỏi mòn

Dắt dìu muôn loại đều tròn Pháp thân.

Mười, đem tất cả công huân

Mọi loài cùng hưởng, khắp trần cùng vui.

Mười điều nguyện lớn nguyện rồi.

Nguyện về Cực lạc nguyện ngồi tòa sen.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-tát

Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát…

Học tập, chuyển hóa, thực hành 3 tinh thần này không phải là việc một sớm một chiều. Có nhiều phương thức cho người con trẻ chọn lựa như đọc sách, hành thiền, lắng nghe các bậc tiền bối giải thích, và quan trọng hơn hết là thực hành trong đời sống hàng ngày, từng việc nhỏ, từng phút giây. Khi biết kết hợp nhuần nhuyễn và linh động bi trí dũng, người con trẻ đang thật sự hướng đến một cuộc sống tinh tấn và an lành từ bên trong.

 

Chùa Vạn Niên