Thượng Tọa Thích Tiến Đạt giải đáp thắc mắc của phật tử

843 lượt xem

Thượng Tọa Thích Tiến Đạt giải đáp thắc mắc của phật tử 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật()()() con xin đê đầu đảnh lễ Thầy. Bậc thanh tịnh từ bi ban rải tiếng pháp , cho chúng con tăng trưởng chánh trí. ()()()

 

 

 

 

 

Chùa Vạn Niên