KHÓA LỄ PHỔ THÔNG

4753 lượt xem

KHÓA LỄ PHỔ THÔNG 

(Chư Kinh nhật tụng )

***

Nhất thiết cung kính

Nhất tâm đỉnh lễ thập phương Pháp – giới thường trụ Tam – Bảo

                                                                          (3 lượt)    000

Thị chư chúng đẳng các các hồ quỳ, Tâm trì hương hoa, như Pháp cúng Dàng, thập phương Pháp – giới thường trụ Tam – Bảo

                                                                                  000

 

Nguyện thủ hương yên vân

Biến mãn thập phương giới

Vô biên Phật độ trung

Vô lương hương trang nghiêm

Cụ túc Bồ – Tát đạo

Thành tựu Như – Lai hương.   0

 

Cúng Dàng dĩ – Nhất thiết cung kính

Nhất tâm đỉnh lễ thập phương Pháp giới thường trụ Tam – Bảo. 000

 

Như – Lai diệu sắc thân

Thế – gian vô giữ đẳng

Vô tỷ bất tư nghị

Thị cố ưng đính lễ

Như lai sắc vô tận

Trí tuệ diệc phục nhiên

Nhất thiết pháp thường trụ

Thị cố ngã quy y.

 

Đại – trí, đại nguyện lực

Phả độ ư quần sinh

Linh xả nhiệt lão thân

Sinh bỉ  thanh lương quốc.

Ngã kim tịnh Tam nghiệp.

Quy y cập lễ – tán

Nguyện cộng chư chúng sinh

Đồng sinh An – Lạc sái

 

Án, phạ nhật la vật.  (3 lượt)

 

1 – Nhất tâm đính lễ Thường – Tịnh Quang  Tịnh – Độ  A – Di –Đà Như – Lai, Thanh – tịnh Diệu – Pháp – Thân, biến Pháp – giới chư Phật. 0

2 – Nhất tâm đính lễ Thực – Báo Trang – Nghiêm – Độ A – Di – Đà Như – Lai, vi trần tướng hải thân, biến Pháp giới chư Phật.   0

3 – Nhất tâm đính lễ Phương- Tiện Thánh – Cư – Độ A – Di – Đà  Như – Lai, giải thoát tướng nghiêm thân, biến Pháp giới chư Phật. 0

4 – Nhất tâm đính lễ Tây – Phương  An – Lạc – Độ  A – Di – Đà Như – Lai, Đại thừa căn giới thân,  biến Pháp giới chư Phật. 0

5 – Nhất tâm đính lễ Tây – Phương An – Lạc – Độ A – Di – Đà  Như – Lai, Thập Phương hóa vãng thân, biến Pháp giới chư Phật.    0

6 – Nhất tâm đính lễ Tây – Phương An – Lạc – Độ giáo hành lý Tam kinh, cực y chính tuyên dương, biến Pháp giới Tôn – Pháp

7 – Nhất tâm đính lễ Tây – Phương An – Lạc – Độ Quán – Thế – Âm Bồ – Tát, vạn ức tử – kim – thân, biến Pháp giới Bồ – Tát.   0

8 – Nhất tâm đính lễ Tây – Phương An – Lạc – Độ Đại Thế – Chí Bồ – Tát, Vô Biên Quảng chí thân, biến Pháp giới Bồ – Tát.   0

9 – Nhất tâm đính lễ Tây – Phương An – Lạc – Độ Thanh – Tịnh đại hải chúng, mãn phận nhị nghiêm thân, biến pháp giới thánh chúng. 000

Ngã kim phổ vị tứ – ân tam – hữu Pháp – giơi chúng sinh, tất nguyện đoạn trừ tam chướng, quy mệnh sám hối.

(1 vái quỳ xuống)    000

Chí tâm sám hối,

 

SÁM HỐI TỔNG

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thủy tham sân si

Tòng thân khẩu ý tri sở sinh

Nhất thiết ngã kim giai sám hối

Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng

Tất giai tiêu diệt tận vô dư

Niệm niệm trí chu ư pháp giới

Quảng độ chúng sinh giai bất thoái, ooo

 

SÁM HỐI VĂN

Ngã đệ tử . . .(chúng đẳng), phổ vị . . . chân-linh, cập pháp giới chúng sinh .

Tòng vô thủy thế lai, vô-minh sở phú, điên đảo mê hoặc, nhi do lục căn tam nghiệp, tam bất thiện Pháp, quảng tạo thập ác, cập ngũ vô gián, nhất thiết chúng tội, vô-lượng vô-biên, thuyết bất khâ tận.

Thập phuơng chư Phật, thường tại thế gian, Pháp- âm bất tuyệt, diệu hương xung tắc, Pháp-vị doanh không, phóng tịnh-quang-minh, chiếu xúc nhất thiết, thường trụ diệu lý, biến mãn hư không.

Ngã vô thủy lai, lục căn nội manh, tam nghiệp hôn ám, bất kiến bất văn, bất giác bất tri. Dĩ thị nhân duyên, trường lưu sinh tử, kinh lịch ác đạo, bách thiên vạn kiếp, vĩnh vô xuất kỳ .

Kinh văn: “Tỳ-lư-sá-na biến nhất thiết xứ, kỳ Phật sở trụ danh Thường-Tịch-Quang”.

Thị cô đương tri, nhất thiết chư Pháp vô phi Phật-pháp. Nhi ngã bất liễu, tùy vô-minh lưu, thị tắc ư Bồ- đề  trung kiên bất thanh tịnh, ư giải thoát trung, nhi khởi chiền phuợc.

Kim thủy giác ngộ, kim thủy cải hối, phụng đối chư Phật, Di-Đà Thế-Tôn, phát lộ sám hối: Đương linh ngã dữ Pháp-giới chúng-sinh, tam-nghiệp lục- căn, vô- thủy sở tác, hiện tác đương tác, tự tác giáo tha, kiến văn

tùỵ – hỷ; nhược ức bất ức, nhược thức bất thức, nhược nghi bất nghi, nhược phú nhược lộ, nhất thiết trọng tội tội, tất kính thanh-tịnh.

Ngã sám hối dĩ, lục-căn tam-nghiệp tịnh vô hà lũy, sở tu thiện căn tất diệc thanh-tịnh, giai tất hồi hướng trang nghiêm Tịnh-Độ, phả dữ chúng sinh đồng sinh An-Dưỡng.

Nguyện A-Di-Đà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn, hiện tiền tăng tiến, bất thất tịnh-nhân;

Lâm mệnh chung thời, thân tâm chính niệm, thị thính phân minh, diện phụng Di-Đà, dữ chư Thánh-Chúng, thủ chấp hoa đài;

Tiếp dẫn ư ngã, nhất sát-na khoảnh, sinh tại Phật tiền, cụ Bồ-tát đạo; Quảng độ chúng sinh, đồng hành chủng trí.     ooo

Sám hối phát nguyện dĩ.

Quy mệnh lễ A – Di – Đà Phật cập nhất thiết Tam Bảo.  ooo

 

KHAI KINH TỤNG A-DI-ĐÀ HUÂN TU

(Tất cả bình tọa, khởi mõ tụng 0000000 )

Lô hương sạ nhiệt

Pháp giới mông huân

Chư Phật hải hội tất giao văn

Tùy xứ kiết tường vân

Thành ý phương ân

Chu Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát ma-ha-tát (3 lượt) ooo

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN

Tu lỵ, tu lỵ, ma ha tu lỵ, tu tu lỵ tát bà ha. (3 lượt) 0

TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN

Tu đa lỵ, tu đa lỵ, tu ma lỵ, sa bà ha. (3 lượt) 0

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN

Án , sa phạ bà phạ truật đà sa phạ đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám . (3 lượt) 0

 

PHẬT THUYẾT A-DĨ-ĐÀ KINH

o

Như thị ngã văn,

Nhất thời Phật tại Sá-Vệ quốc, Kỳ thụ Cấp-cô- độc viên, dữ Đại Tỷ-khưu Tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, giai thị Đại A-La-Hán, chúng sở tri thức:

Trưởng-lão Sá-Lợi-Phất, Ma-ha Mục-Kiền- Liên, Ma- ha Ca-Diếp, Ma-ha Ca-Chiên-Diên, Ma-ha Câu-Hi-La, Li-Bà-Đa, Chu-Lợi Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, Át-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân- Đầu-Lư, Phả-La- Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-ha Kiếp- Tân-Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lâu-Đà, như thị đẳng chư đại Đệ-tử.

Tinh chư Bồ-tát ma-ha-tát: Văn-Thù Sư-Lợi Pháp- Vương-Tử, A-Dật-Đa Bồ-tát, Kiền-Đà-Ha-Đề Bồ-tát, Thường-Tinh-Tiến Bồ-tát, dữ như thị đẳng chư đại Bồ-Tát; cập Thích-Đề-Hoàn nhân đẳng, vô- lượng chư Thiên đại chúng câu.  o

Nhĩ thời, Phật cáo Trưởng lão Sá-Lợi-Phất.

Tòng thị Tây phương, quá thập vạn ức Phật-độ, hữu Thế-giới danh viết Cực – Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-Di-Đà, kim hiện tại thuyết Pháp.   o

Sá-Lợi-Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực-Lạc ? Kỳ quốc chúng sinh vô hữu chúng khổ, đãn thụ chư lạc, cố danh Cực-Lạc.

Hựu Sá-Lợi-Phất! Cực-Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thụ, giai thị tứ báo chu táp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực-Lạc.  o

Hựu Sá-Lợi-Phất! Cực-Lạc quốc độ, hữu thất bảo tri, bát công-đức thủy, xung mãn kỳ trung.

Trì để thuần dĩ kim-sa bá địa, tứ biên giai đạo, kim ngân, lưu-ly, pha-lê hợp thành.

Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim ngân, lưu-ly, pha-lê, sà-cừ, xích-châu, mã-não, nhi nghiêm sức chi.

Trì trung liên hoa, đại như xa-luân, thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết.

Sá-Lợi-Phất! Cực-Lạc quốc độ, thành tựu như thị, công-đức trang nghiêm!

Sá-Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ, thiên tác Thiên – Nhạc, Hoàng Kim vi – Địa, trú dạ lục thời, Vũ thiên mạn đà la hoa. Kỳ độ chúng sinh, thường di thanh

đán các dĩ y cách, thình chúng diệu hoa, cúng dàng tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hoàn đáo bản quốc, phạn thực kinh hành.

Sá-Lợi-Phất! Cực-Lạc quốc độ, thành tựu như thị, công- đức trang nghiêm!

o

Phục thứ, Sá-Lợi-Phất! Bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điểu: Bạch-hạc, khổng-tước, anh-vũ, sá-lợi, ca-lăng-tần-già, cộng- mệnh chi điểu…

Thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hoà nhã âm, kỳ âm diễn xướng: Ngũ căn, ngũ lực, thâts Bồ – Đề phận, bát Thánh-Đạo phận, như thị đẳng Pháp.

Kỳ độ chúng sinh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Sá-Lợi-Phất! Nhữ vật vị thử điểu thực thị tội báo sở sinh. Sở dĩ giả hà ? Bỉ Phật quốc-độ, vô tam ác đạo.

Sá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thực. Thị chu chúng điểu, giai thị A-Di-Đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác.

Sá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ vi phong suy động

chu bảo hàng thụ, cập bảo la võng, xuất vi- diệu âm, thí nhu bách thiên Chủng nhạc đồng thời câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháo, niệm Tăng chi tâm.

Sá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm.        0

Sá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà, Bỉ Phật hà cố hiệu A-Di-Đà ?

Sá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quang-minh vô -lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị có hiệu vi A-Di-Đà.

Hựu Sá-Lợi-Phất! Bỉ Phật thọ mệnh, cập kỳ nhân dân, vô-lượng vô-biên a-tăng-kỳ kiếp, cố danh A-Di-Đà.

Sá-Lợi-Phất! A-Di-Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp. Hựu Sá-Lợi-Phất! Bỉ Phật hữu vô – lượng vô- biên Thanh-Văn Đệ-tử, giai A-La-Hán, phi thị toán số chi sở năng chi, Chư Bồ-tát chúng diệc phục như thị.

Sá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công-đức trang nghiêm.        0

Hựu Sa-Lợi-Phất! Cực-Lạc quốc độ, chúng-sinh sinh giả giai thị A-bề Bạt-chí, kỳ trung đa hữu Nhất- Sinh Bổ – xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số sở năng tri chi, đãn khả dĩ vô-lượng vô-biên a-tăng-kỳ thuyết.

Sá-Lợi-Phất! Chúng sinh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc, sở dĩ giả hà?

Đắc dữ nhu thị chu Thượng-Thiện-Nhân câu hội nhất xứ.

Sá-Lợi- Phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc.

Sá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện-nam-tử, thiện- nữ-nhân, văn thuyết A-Di-Đà Phật, chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn;

Kỳ nhân lâm mệnh chung thời, A-Di-Đà Phật dữ chư Thánh- chúng, hiện tại kỳ tiền; Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sinh A-Di-Đà Phật Cực- lạc quốc-độ.

Sá-Lợi-Phất! Ngã kiến thị lợi cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sinh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sinh bỉ-quốc-độ. o

Sá-Lợi-Phất! Như ngã kim giả tán thán A-Di- Đà Phật bất khả tư nghị công-đức chi lợi. Đông- phương diệc hữu A-Súc-Bệ Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật, như thị đẳng Hằng-hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc, xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam thiên Đại-Thiên thê giới, thuyết thành thực ngôn: Nhữ đẳng chúng sinh đương

tín thị xưng tán bất khả tư- nghị công-đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.        0

Sá-Lợi-Phất! Nam-phương Thế-giới hữu Nhật- Nguyệt-Đăng Phật Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diễm – Kiên Phật, Tu-Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh- Tiến Phật, nhu thị đẳng Hằng-hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc, xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam thiên Đại-Thiên thế -giới, thuyết thành thực ngôn: Nhữ đẳng chúng sinh, đương tín thị xưng tán bất khả tư-nghị công-đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.0

Sá-Lợi-Phất! Tây-phương Thế-giới hữu Vô- Lượng- Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại-Quang Phật, Đại-Minh Phật, Bảo-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật, như thị đẳng Hằng-hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc, xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam thiên Đại-Thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn: nhữ đẳng chúng sinh, đương tín thị xưng tán bất khả tư-nghị công-đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.      0

Sá-Lợi-Phất! Bắc-phương Thế-giới hữu Diễm- Kiên Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trữ Phật, Nhật- Sinh Phật, Võng-Minh Phật, như thị đẳng Hằng-hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc, xuất quảng tràng thiệt tướng biến phú tam thiên Đại-Thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn:

Nhữ đẳng chúng sinh, đương tín thị xưng tán bất khả tư-nghị công-đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.      o

Sá-Lợi-Phaất! Hạ-phương Thế-giới hữu Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Phát-Chàng Phật, Trì-Pháp Phật, như thị đẳng Hằng-hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc, xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam thiên Đại-Thiên thế giới thuyết thành thực ngôn:

Nhữ đẳng chúng sinh, đương tín thị xưng tán bất khả tư-nghị công-đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh .     o

Sá-Lợi-Phất! Thượng-phương Thế-giới hữu Phạm- Âm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diễm-Kiên Phật, Tạp-Sắc Bảo-Hoa-Nghiêm-Thân Phật, Sa-La-Thụ-Vương Phật, Bảo-Hoa-Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như Tu-Di-Sơn Phật, như thị đẳng Hằng-hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc, xuất quảng tràng thiệt tướng, biến phú tam thiên Đại-Thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn: Nhữ đẳng chúng sinh, đương tín thị xưng tán bất khả tư-nghị công-đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.

0

Sá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà, hà cố danh vi nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh?

Sá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện-nam-tử, thiện- nữ- nhân, văn thị Kinh thụ trì giả cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ-niệm, giai đắc bất thoái chuyển ư A-nốc-đa-la Tam-diểu tam Bồ-đề.

Thị cố Sá-Lợi-Phất! Nhữ đẳng giai đương tín thụ ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết.     0

Sá-Lợi-Phất! Nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A- Di-Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng giai đắc bất thoái chuyển ư A-nốc-đa-la Tam-diểu tam Bồ-đề. Ư bỉ quốc- độ nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh. Thị cố Sá-Lợi-Phất! Chư thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ.  0

Sá-Lợi-Phất! Như ngã kim giả xưng tán chư Phật bất khả tư-nghị công-đức, bỉ chư Phật đẳng diệc xưng tán ngã bất khả tư-nghị công-đức nhi tác thị ngôn:

“Thích-Ca Mâu-Ni Phật năng vi thậm nan hi hữu chi sự, năng ư Sa-bà quốc-độ, ngũ trược ác thế: Kiếp trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược trung; đắc A-nốc-đa-la Tam- diểu Tam Bồ-đề,  vị chư chúng sinh thuyết thị nhất thiết thế gian nan tín chi pháp”.

Sá-Lợi-Phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế hành thủ nan sự, đắc A-nốc-đa-la Tam-diểu tam Bồ- đề, vị nhất thiết thế gian thuyết thủ nan tín chi pháp thị vi thậm nan. o

Phật thuyết thử kinh dĩ, Sá-Lợi-Phất cập chư

Tỷ-khưu nhất thiết thế gian, Thiên, Nhân, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thụ, tác lễ nhi khứ.

Phật thuyết A-Di-Đà kinh.      (chung) ooo

 

BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SINH TỊNH-ĐỘ ĐÀ-LA-NI    o

Nang mồ A-di-đá bà giạ, đá tha già đá giạ, đá địa giạ tha, A-di-lỵ-đô bà tì A-di-lỵ-đá tất dam bà-tì A-di- lỵ-đá, Tỳ-ca-lan- đế A-di-lị-đá, Tỳ-ca-lan-đá già di nhị, già già na chỉ đá ca lệ sa bà ha.

Liên-Trì hải hội

Di-Đà Như-I ai

Quan-Âm, Thế-Chí tọa liên đài

Tiếp dẫn thượng kim giai

Đại thệ hoàng khai

Phổ nguyện ly trần ai

 

(7 lượt) o

 

Nam mô Liên – Trì hội thượng Phật, Bồ – Tát Ma – ha – tát

( 3 lượt) ooo

***

        Đại-từ, đại-bi mẫn chúng

        Đại-hỷ, đại-sả tế hàm thức    

        Tướng hảo -quang-minh dĩ tự nghiêm

        Chúng đẳng chí tâm qui mệnh lễ .

 

Nam mô qui y Kim-Cương Thưọng-sư

Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng

Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu Nhân -Thiên phúc báo. Thanh-Văn, Duyên-Giác nãi chí quyền thừa chư vị Bồ – tát. Duy y  tối thượng thừa, phát bồ – đề tâm nguyện dữ pháp-giới chúng sinh, nhất thời đồng đắc A nốc da-la Tam-diểu tam Bồ-đề.

 • Nam mô qui y thập phương tận hư không giới nhất

thiết Chư Phật. o    

 • Nam mô qui y thập phương tận hư không giới nhất

thiết Tôn Pháp.        o

 • Nam mô qui y thập phương tận hư không giới nhất

thiết Hiền -Thánh-Tăng. o

 • Nam mô Như-Lai, Ứng- Cúng , Chính-Biến-Tri, Minh- Hạnh-Túc, Thiện -Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô- Thượng-Sĩ, Điều-Ngụ Trượng-Phu, Thiên- Nhân sư, Phật, Thế-Tôn. o
 • Nam mô Phổ-Quang Phật
 • Nam mô Phổ -Minh Phạt
 • Nam mô Phổ -Tịnh Phật
 • Nam mô Đa-ba-la-bạt Chiên-Đàn-Hương Phật
 • Nam mô Chiên-Đàn-Quang Phật
 • Nam mô Ma-Ni-Chàng Phật
 • Nam mô Hoan-Hỷ-Tạng Ma-ni Bảo- Tích Phật
 • Nam mô Nhất- Thiết-Thế – Gian Nhạo-Kiến Thượng Đại Tinh-Tiến Phật
 • Nam mô Ma-Ni-Chàng Đăng-Quang Phật

  Nam mô Tuệ-Cự-Chiếu Phật

  • Nam mô Hải-Đức Quang-Minh Phật

  Nam mô Kim-Cương Lao-Cường Phổ -Tán Kim- Quang Phật

  • Nam mô Đại-Cường Tinh-Tiến Dũng-Mãnh Phật
  • Nam mô Đại-Bi-Quang Phật
  • Nam mô Từ-Lực-Vương Phật
  • Nam mô Từ-Tạng Phật
  • Nam mô Chiên-Đàn-Quật Trang-Nghiêm-Thắng Phật
  • Nam mô Hiền-Thiện-Thủ Phật
  • Nam mô Thiện-Ý Phật
  • Nam mô Quảng-Trang-Nghiêm-Vương Phật
  • Nam mô Kim-Hoa-Quang Phật
  • Nam mô Bảo-Cái-Chiếu-Không Tự-Tại Lực-Vương Phật
  • Nam mô Hư-Không Bảo-Hoa-Quang Phật
  • Nam mô Lưu-Ly Trang-Nghiêm-Vương Phật
  • Nam mô Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật
  • Nam mô Bất-Động Trí-Quang Phật
  • Nam mô Hàng-Phục-Chúng-Ma-Vương Phật
  • Nam mô Tài-Quang-Minh Phật
  • Nam mô Trí-Tuệ-Thắng Phật
  • Nam mô Di – Lặc Tiên -Quang Phật
  • Nam mô Thiện-Tịch Nguyệt-Âm Diệu-Tôn-Trí- Vương Phật
  • Nam mô Thế-Tịnh-Quang Phật
  • Nam mô Long-Chủng Thượng-Tôn-Vương Phật
  • Nam mô Nhật-Nguyệt-Quang Phật
  • Nam mô Nhật-Nguyệt-Châu-Quang Phật
  • Nam mô Tuệ-Chàng-Thắng-Vương Phật
  • Nam mô Sư-Tử -Hống Tự-Tại-Lực-Vương Phật
  • Nam mô Diệu-Âm-Thắng Phật
  • Nam mô Thường-Quang-Chàng Phật
  • Nam mô Quán-Thế-Đăng Phật
  • Nam mô Tuệ-Uy-Đăng-Vương Phật
  • Nam mô Pháp-Thắng-Vương Phật
  • Nam mô Tu-Di-Quang Phật
  • Nam mô Tu-Ma-Na-Hoa-Quang Phật

  – Nam mô Ưu- Đàm-Bát-La-Hoa Thù-Thắng-Vương Phật

  – Nam mô Đại-Tuệ-Lực-Vương Phật

  – Nam mô A-Sơ-Tỳ Hoan-Hỷ-Quang Phật

  – Nam mô Vô-Lượng-Âm-Thanh-Vương Phật

  – Nam mô Tài-Quang Phật

 • Nam mô Kim-Hải-Quang Phật
 • Nam mô Sơn- Hái-Tuệ Tự-Tại-Thông-Vương Phật
 • Nam mô Đại-Thông-Quang Phật
 • Nam mô Nhất-thiết Pháp-Chàng-Mãn-Vương Phật
 • Nam mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật
 • Nam mô Kim-Cương-Bất-Hoại Phật
 • Nam mô Báo-Quang Phật
 • Nam mô Long-Tôn-Vương Phật
 • Nam mô Tinh-Tiến-Quân Phật
 • Nam mô Tinh-Tiến-Hỷ Phật
 • Nam mô Bảo-Hỏa Phật
 • Nam mô Bảo -Nguyệt-Quang Phật
 • Nam mô Hiện -Vô-Ngu Phật
 • Nam mô Bảo-Nguyệt Phật
 • Nam mô Vô-Cấu Phật
 • Nam mô Ly-Cấu Phật
 • Nam mô Dũng-Thí Phật
 • Nam mô Thanh-Tịnh Phật
 • Nam mô Thanh-Tịnh-Thí Phật
 • Nam mô Sa –Lưu -Na Phật
 • Nam mô Thủy-Thiên Phật
 • Nam mô Kiên-Đức Phật
 • Nam mô Chiên-Đàn Công-Đức Phật

  Nam mô Vô-Lượng Cúc-Quang Phật

  Nam mô Quang-Đúc Phật

  Nam mô Vô-Ưu-Đức Phật

  Nam mô Na-La-Diên Phât

  Nam mô Công-Đức-Hoa Phật

  Nam mô Liên-Hoa-Quang Du-Hý-Thần-Thông Phật

  Nam mô Tài-Công-Đức Phật

  Nam mô Đức-Niệm Phật

  Nam mô Thiện-Danh-Xưng Công-Đúc Phật

  Nam mô Hồng-Diệm-Đế-Tràng-Vương Phật

  Nam mô Thiện-Du-Bộ Công-Đức Phật

  Nam mô Đấu-Chiến-Thắng Phật

  Nam mô Thiên-Du-Bộ Phật

  Nam mô Chu-Táp Trang-Nghiêm Công-Đức Phật

  Nam mô Bảo-Hoa Du-Bộ Phật

  Nam mô Bảo-Liên-Hoa Thiện-Trụ Sa-La Thụ-Vương Phật

  Nam mô Pháp-Giới Tạng-Thân A-Di-Đà Phật.  o

  Như thị đẳng nhất thiết thế-giới chư Phật Thế – Tôn thường trụ tại thế, thị chư Thế-Tôn đương từ niệm ngã.

  Nhược ngã thử sinh, nhược ngã tiền sinh, tòng vô thủy sinh tử dĩ lai, sở tác chứng tội,  nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hý. Nhược tháp, nhược tăng, nhược tứ phương tăng vật; nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tùy hỷ.

  Ngũ vô- gián tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Thập bất thiện đạo, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ.

  Sở tác tội chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục, ngả quỷ, súc sinh, chư dư ác thú, biên địa hạ tiện, cập miệt lệ xa, như thị đẳng xứ. Sở tác tội chướng, kim giai sám hối.  o

  Kim chư Phật Thể-Tôn, đương chứng tri ngã, đương ức niệm ngã, ngã phục ư chư Phật Thế-Tôn tiền, tác như thị ngôn: Nhược ngã thủ sinh, nhược ngã dư sinh, tằng hành bá-thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc sinh nhất đoàn chi thực; hoặc tu tịnh-hạnh sở hữu thiện căn;

  Thành tựu chúng sinh, sở hữu thiện căn; tu hành bồ- đề, sở hữu thiện căn ; cập vô-thượng trí, sở hữu thiện căn…, Nhất thiết hợp tập, hiệu kế trù lượng, giai tất hồi hướng A-nốc-đa- la Tam-diểu-tam Bồ-đề.

  Như quá khứ, vị lai,  hiện tại, chư Phật sở tác hồi hướng, ngã diệc như thị hồi hướng, chúng tội giai sám hối, chư phúc tận tùy hỷ, cập chư Phật công-đức, nguyện thành

  Vô – thượng-trí, khứ lai hiện tại Phật, ư chúng sinh tối thắng, vô- lượng công-đức hải, ngã kim qui mệnh lễ.    O

  Sở hữu thập-phương Thế-giới trung

  Tam thế nhất thiết nhân-sư-tử

  Ngã dĩ thanh-tịnh: Thân, ngữ, ý

  Nhất thiết biến lễ tận vô du

  Phổ -Hiền hạnh nguyện uy thần-lực

  Phổ -Hiền nhất thiết Như-Lai tiền.         o

   

  Nhất thân phục hiện sái trần thân

  Nhất nhất biến lễ sái trần

  Phật ư nhất trần trung trần số

  Phật Các xứ  Bồ-tát chúng hội trung

  Vô tận Pháp-giới trần diệc nhiên

  Thâm tín chư Phật giai xung mãn  o

   

  Các dĩ nhất thiết âm thanh hải

  Phố xuất vô tận diệu ngôn từ

  Tận ư vị-lai nhất thiết kiếp

  Tán Phật thậm thâm công-đúc hải

  Dĩ chư tối thắng diệu hoa mạn

  Kỹ nhạc, đồ hương, cập tản cái

  Như thị tối thắng trang nghiêm cụ

  Ngã dĩ cúng dàng chư Như-Lai. o

   

  Tôi thắng y phục, tôi thắng hương

  Mạt hương, thiêu hương dữ đảng chúc

  Nhất nhất giai như Diệu-Cao tụ

  Ngã tất cúng dàng chư Như-Lai.  o

   

  Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm

  Thâm tín nhất thiết Tam-thế

  Phật Tất dĩ Phổ-Hiền hạnh-nguyện lực

  Phổ biến cúng dàng chư Như-Lai.  o

   

  Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp

  Giai do vô-thủy tham, sân, si

  Tòng thân khẩu ý chi sở sinh

  Nhất thiết ngã kim giai sám hối

  Thập phương nhất thiết chư chúng sinh

  Nhị-Thừa hữu học cập vô học

  Nhất thiết Như-Lai dữ Bồ-tát

  Sở hữu công-đức giai tùy hỷ. o

  Thập phương sở hữu thế-gian đăng

  Tối sơ thành tựu Bồ-đề giả

  Ngã kim nhất thiết giai khuyến thỉnh

  Chuyển ư vô-thượng Diệu -Pháp-Luân.  O

   

  Chư Phật nhược dục thị Niết-Bàn

  Ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh.  o

  Duy nguyện cửu trụ sai trần kiếp

  Lợi lạc nhất thiết chư chúng sinh

   

  Sỡ hữu lễ tán cúng dàng phúc

  Thỉnh Phật trụ thế  chuyển Pháp-Luân

  Tùy hỷ sam hối chư thiện càn

  Hồi hướng chúng sinh cập Phật-Đạo.     o

   

  Nguyện tương dĩ thử thắng công-đửc

  Hồi hướng vô thượng Chân Pháp-giới

  Tính tướng Phật-Pháp cập Tăng-già

  Nhị-đế dung thông Tam-muội-ấn

  Như thị vô-lượng công-đức hải

  Ngã kim giai tất tận hồi hướng.      o

   

  Sở hữu chung sinh: Thân , khẩu , ý

  Kiến hoặc đàn báng ngã pháp đẳng

  Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng.  o

   

 

Đang cập nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùa Vạn Niên