Khóa lễ Sám Nguyện vào các tối 14 và 30 hàng tháng

3590 lượt xem

….

Chí tâm sám hối,

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thủy tham sân si

Tòng thân khẩu ý tri sở sinh

Nhất thiết ngã kim giai sám hối

Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng

Tất giai tiêu diệt tận vô dư

Niệm niệm trí chu ư pháp giới

Quảng độ chúng sinh giai bất thoái, ooo

 

Con quy Phật rồi

Nguyện cho chúng sinh, thật hiểu đạo lớn,mở lòng vô thượng  (1 lễ) 0

Con quy Pháp rồi

Nguyện cho chúng sinh, thấu hiểu nghĩa Kinh, trí tuệ như bể    (1 lễ) 0

Con quy Tăng rồi

Nguyện cho chúng sinh, hợp đạo đồng tình, không gì trở ngại  (1 lễ) 0 0 0

 

HÒA NAM THÁNH CHÚNG

Nguyện đem công đức này

Chung cho khắp hết thảy

Chúng con và chúng sinh 

Đều cùng thành đạo Phật.  

(3 vái)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện: Tịnh Thủy – Quảng Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùa Vạn Niên