NGÀI TILOPA

2016 lượt xem

Đệ nhất Guru của nhân loại, hành giả Du Già người Thiên Trúc (hay Thánh)Tilopa, người thọ sự trực chỉ và dậy bảo của đấng Vô Thượng Sư

Ngài Tilopa (988-1069) đản sinh trong một gia đình Bà la môn ở Đông Bengal, Ấn Độ. Khi còn là một cậu bé chăn cừu, Ngài đã gặp Bồ tát Long Thọ, người đã trao truyền giáo pháp nhập môn Đại thừa, và chọn Ngài làm vua của một vương quốc ở Bhalenta.

Sau một số năm trong cuộc sống vương giả, Tilopa quyết định xả ly ngai báu và xuất gia. Ngài nhận giới tại tự viện Somapuri ở Bengal và bắt đầu cuộc sống xuất gia tại đây.

 

(Đại Thành tự giả Tilopa)

Sau đó trong một linh kiến của mình, Đức Tilopa tiếp thọ chỉ thị của một vị Dakini về con đường đốn ngộ mật giáo và được truyền toàn bộ giáo pháp Tantra Thắng Lạc Kim Cương Chakrasamvara.

Ngoài ra, Đức Tilopa còn được thụ nhận rất nhiều giáo pháp từ các Thượng sư Kim cương thừa như: Đại dịch giả Acharya Charyawa và Thành tựu giả Lawapa.

Ngài tinh thông pháp Bardo (trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh), Phowa (chuyển di tâm thức), Tummo (nội hỏa) cùng vô số các giáo pháp khẩu truyền khác.

Mặc dù, Đức Tilopa có rất nhiều các Thượng sư giác ngộ hiện thân trong loài người nhưng Bậc Căn bản Thượng sư của Ngài là Đức Phật Kim Cương Trì, Ngài là bậc Thầy trực tiếp truyền cho Đức Tilopa nhiều giáo pháp Kim cương thừa trong đó có cả pháp tu Đại Thủ Ấn Mahamudra.

Đức Tilopa đã chí tâm kiên định suốt mười hai năm để hành trì các giáo pháp này, Ngài có một vị Yogini phối ngẫu bí mật. Sau đó, Ngài ra khỏi tự viện, sống ẩn dật trong suốt quãng đời còn lại và đã trở thành một Thượng sư trứ danh. Trong số đệ tử của mình, Ngài Tilopa đã chọn Ngài Naropa làm người kế tục truyền thừa.

 

(Đại Thành tựu giả Naropa)

 

Chùa Vạn Niên