Phần 6: ĐẠI BI TÂM SÁM

779 lượt xem

ĐẠI BI TÂM SÁM

Nam – mô QUÁN – THẾ – ÂM  Bồ – tát.

Hết thảy Tam – Bảo cùng Pháp giới chúng sinh đối với thân tâm con đây chẳng phải hai cũng chẳng phải sai khác nhau. Chư Phật đã liễu ngộ, chúng sinh còn mê. Nay thân tâm chúng con còn nặng kiếp chúng sinh, còn đầy mê chướng, nên trước Tam – Bảo, con xin nguyện dốc lòng kính lễ, tu niệm cần cầu bạt trừ hết thảy nghiệp chướng, chóng thành quả Phật.

Mây hương tỏa khắp

Thánh đức soi rõ

Lòng Bồ – đề mở rộng thực khôn lường

Cảm khắp đến đâu

Liền phóng hào quang rực rỡ

Ứng ra điểm lành điềm tốt

Ngưỡng mong giãi bầy trước đáng Từ – Tôn

Nam – mô Hương – Vân – Cái  Bồ – tát Ma – ha – tát (3 lần)

AI NẤY CUNG KÍNH

Dốc lòng kính lễ mười phương thường trụ Phật

Dốc lòng kính lễ mười phương thường trụ Pháp

Dốc lòng kính lễ mười phương thường trụ Tăng

Nam – mô A – Di – Đà – Phật !

(Ai nấy đều quỳ, nghiêm trì hương hoa đúng như Pháp, để cúng dàng Tam – Bảo)

Nguyện mây hương, mây hoa này

Biến khắp mười phương Pháp giới

Cùng hết thảy quốc độ Phật

Hương trang nghiêm nhiều vô lượng

Làm đầy đủ đạo Bồ – tát

Để thành tựu hương Như – Lai

Nguyện hương hoa này biến mười phương

Kết thành đài sáng vi diệu quang

Âm nhạc, ẩm, thực, cùng y phục

Mọi thứ rất quý của Chư Thiên

Pháp trần mầu nhiệm khôn nghĩ bàn

Mỗi mỗi trần hóa hết thảy trần

Mỗi mỗi trần hóa hết thảy Pháp

Đổi dời xoay chuyển thực vô ngại

Pháp trần, trần Pháp lẫn trang nghiêm

Trước Tam Bảo mười phương Pháp giới

Đều có thân con tu cúng dàng

Cùng dàng rồi, hết thảy cung kính

Hết lòng kính lễ mười phương Pháp giới thường Tam – Bảo

1 – Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô Bản sư Thích – Ca Mâu – Ni Phật  Thế – Tôn.   0

Ba nghiệp con,  tính như hư không

Của đức Thích –Ca cũng như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

 1. Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô Tây phương Cực – Lạc thế – giới A- Di – Đà Thế – Tôn.  0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của đức A- Di – Đà cũng như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

 1. Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô Quá khứ vô lượng ức kiếp Thiên – Quang – Vương  Tĩnh – Trụ  Thế – Tôn .   0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của đức Thiên – Quang – Vương  Tĩnh – Trụ cũng như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

4 . Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô Quá khứ chín mươi chín ức hằng hà – sa chư Phật Thế – Tôn .   0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của chín mươi chín ức hằng hà – sa chư Phật cũng như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

5 . Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô Quá khứ vô lượng kiếp Chính – Pháp – Minh Thế – Tôn .   0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của Đức kiếp Chính – Pháp – Minh Thế – Tôn cũng như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

6 . Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô hết thảy chư Phật Thế – Tôn trong khắp mười phương  .   0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của chư Phật mười phương cũng như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

7 . Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô nghìn đức Phật trong hiền kiếp, hết thảy chư Phật Thế – Tôn trong ba đời .   0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của mô nghìn đức Phật trong hiền kiếp, hết thảy chư Phật Thế – Tôn trong ba đời cũng như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

8 . Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô câu chú thần diệu, lòng Đại – bi rộng lớn tròn đầy vô ngại.  0

Tính Pháp như không chẳng thể thấy

Pháp – Bảo thường trụ khôn xiết nghĩ

Con mang ba nghiệp thỉnh Như – Pháp

Nguyện Pháp hiển hiện chứng cúng dàng.   0

9: Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam- mô như chú của Đức QUÁN – THẾ – ÂM đã thuyết và hết thảy tôn Pháp trong ba đời mươi phương.    0

Tính Pháp như không chẳng thể thấy

Pháp – Bảo thường trụ khôn xiết nghĩ

Con mang ba nghiệp thỉnh Như – Pháp

Nguyện Pháp hiển hiển chứng cúng dàng.    0

10 . Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô đức nghìn mắt nghìn tay Đại – từ, Đại – bi QUÁN – THẾ – ÂM  Tự – Tại  Bồ – tát Ma – ha – tát.      0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của Ngài Quán – Thế – Âm  Bồ – tát cũng  như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

11 . Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô Đại – Thế – Chí   Bồ – tát Ma – ha – tát.      0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của Ngài  Đại – Thế – Chí   Bồ – tát cũng  như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

12 . Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô Tổng – Trì – Vương   Bồ – tát Ma – ha – tát.      0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của Ngài  Tổng – Trì – Vương   Bồ – tát  cũng  như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

13 . Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô  Nhật – Quang  Bồ – tát, Nguyệt – Quang   Bồ – tát Ma – ha – tát.      0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của Ngài  Nhật – Quang  Bồ – tát, Nguyệt – Quang   Bồ – tát cũng  như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

14 . Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô  Bảo – Vương  Bồ – tát, Dương – Vương   Bồ – tát, Dược – Thượng Bồ – tát Ma – ha – tát.      0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của Ngài Bảo – Vương  Bồ – tát, Dương – Vương   Bồ – tát, Dược – Thượng Bồ – tát cũng  như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

15 . Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam- mô  Hoa – Nghiêm  Bồ – tát, Đại – Trang – Nghiêm   Bồ – tát, Bảo – Tạng  Bồ – tát Ma – ha – tát.      0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của Ngài  Hoa – Nghiêm  Bồ – tát, Đại – Trang – Nghiêm   Bồ – tát, Bảo – Tạng  Bồ – tát cũng  như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

16 . Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô  đức- Địa – Tạng   Bồ – tát, Kim – Cương – Tạng   Bồ – tát,  Hư – Không – Tạng  Bồ – tát Ma – ha – tát.      0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của Ngài  đức- Địa – Tạng   Bồ – tát, Kim – Cương – Tạng   Bồ – tát,  Hư – Không – Tạng  Bồ – tát cũng  như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

17 . Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô  Di – Lặc  Bồ – tát, Phổ – Hiền Bồ – tát,  Văn – Thù – Sư – Lợi  Bồ – tát Ma – ha – tát.      0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của Ngài  Di – Lặc  Bồ – tát, Phổ – Hiền Bồ – tát,  Văn – Thù – Sư – Lợi  Bồ – tát cũng  như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

 1. Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô  hết thảy chư vị  Bồ – tát Ma – ha – tát trong ba đời mười phương.      0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của hết thảy chư vị  Bồ – tát Ma – ha – tát trong ba đời mười phương cũng  như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

 1. Dốc lòng phụng thỉnh:

Nam – mô  Ma – Ha Ca – Diếp cùng vô lượng vô số Đại Thanh – Văn Tăng.      0

Ba nghiệp con, tính như hư không

Của Ngài Ma – Ha Ca – Diếp cùng vô lượng vô số Đại Thanh – Văn Tăng cũng  như thế

Vì chúng sinh chẳng khởi chân tế

Giáng cùng Thánh chúng chứng cúng dàng.  0

20: Dốc lòng phụng thỉnh:

Tứ – minh  Tôn – giả  Pháp – Trí  Đại – sư đã mở Thiên – Thai giáo quán.    0

21: Dốc lòng phụng thỉnh:

Các vị Thiện – Trai, Phạm – Ma,  Vua Cù – Bà – Già, bốn vua Hộ – thế, tám bộ Thiên – Long cùng hết thảy Thiên – Long quỷ thần, mỗi mỗi đều cùng quyến thuộc trong non những người trì chú.

Cúi nguyện Đức Bản sư Thích – Ca Mâu – Ni Phật, Đức Từ – phụ  A – Di – Đà  Phật, Đức Thiên – Quang – Vương Tĩnh – Trụ Như – Lai, cùng hết thảy chư Phật trong ba đời mười phương, chẳng rời bản tế mà vẫn  mang lòng từ – bi bình – đẳng hun đúc cho chúng con, nay giáng Đạo tràng, chứng giám chúng con lòng thành làm lễ.

Cúi nguyện Tâm Vô – ngại Đại – bi rộng lớn viên mãn  gồm giữ những bí yếu, hiển hiện ở Đạo tràng, chứng sự cúng dàng của chúng con.

Cúi nguyện Đức nghìn mắt nghìn tay QUÁN – THẾ -ÂM  Bồ – tát, nương vai sức bản nguyện, hiện ngay đến Đàn tràng, dùng thần chú gia trì cho chúng con được tiêu ngay ba chướng.

Cúi nguyện Đức  Đại – Thế – Chí Bồ – tát, các vị Tổng – Trì – Vương, các Đại Bồ -tát, Đức Ma – ha Ca – Diếp, các Đại Thanh – Văn cùng vận lòng đại – từ  đại – bi đồng thời giáng đến Đạo tràng.

Cúi nguyện bốn vua Phạm – Thích, tám bộ Thiên – Long theo lời chúng con kính thỉnh, kiên cố gìn giữ Đạo tràng, ủng hộ người trì chú, trừ đuổi ma chướng, thị hiện điềm lành, khiến chỗ sở tu của chúng con chẳng trái bản nguyện.

Chúng con xin quy y Đức  QUÁN – THẾ – ÂM Bồ – tát trong đời quá khứ, Ngài đã thành Phật hiệu là  Chính – Pháp – Minh Như – Lai, Bồ- tát đã về tròn công đức rất vi diệu, đầy đủ lòng đại – từ đại – bi, trong một thân tâm Bồ – tát thị hiện nghìn mắt nghìn tay, chiếu soi Pháp giới hộ trì chúng sinh, khiến cho họ phát đạo tâm rộng lớn, dậy cho họ trì thần chú viên mãn, xa lìa hẳn đường ác, được sinh nơi có Phật. 

Các trọng tội vô gián, các ác tật đã mắc vào, người chưa được cứu tế, thì nay ắt được tiêu trừ. Các phép Tam – muội biện tài, Các điều cầu nguyện trong đời hiện tại, đều được như ý, quyết định không sai;  Khiến cho chóng gặp Phật Thừa, sớm chứng ngôi quả Phật.

Sức uy thần biết nói sao cho cùng, cho nên chúng con dốc lòng tin theo đỉnh lễ.

1- Dốc lòng kính lễ Đức Bản – sư  Thích – Ca  Mâu – Ni  Thế – Tôn.

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo Tràng này như hạt đế châu

Bóng Đức Thích – Ca Mâu – Nị  hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Rập đầu sát chân quy mệnh lễ.

2 – Dốc lòng kính lễ Đức Tây phương Cực – Lạc thế giới A – Di – Đà  Thế – Tôn.

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo Tràng này như hạt đế châu

Bóng Đức A – Di – Đà hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Rập đầu sát chân quy mệnh lễ.

3  – Dốc lòng kính lễ Đức  quá khứ vô lượng kiếp Thiên – Quang – Vương Tĩnh – Trụ  Thế – Tôn.

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo Tràng này như hạt đế châu

Bóng Đức Thiên – Quang – Vương Tĩnh – Trụ  hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Rập đầu sát chân quy mệnh lễ.

4  – Dốc lòng kính lễ  quá khứ Chín mươi chín ức hằng – hà  sa Chư Phật  Thế – Tôn.

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo Tràng này như hạt đế châu

Bóng Chín mươi chín ức hằng – hà  sa Chư Phật  hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Rập đầu sát chân quy mệnh lễ.

5  – Dốc lòng kính lễ Đức quá khứ vô lượng kiếp Chính – Pháp – Minh   Thế – Tôn.

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo Tràng này như hạt đế châu

Bóng Đức Chính – Pháp – Minh   hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Rập đầu sát chân quy mệnh lễ.

6  – Dốc lòng kính lễ hết thảy Chư Phật Thế – Tôn trong mười phương

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo Tràng này như hạt đế châu

Bóng Chư Phật trong mười phương  hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Rập đầu sát chân quy mệnh lễ.

7  – Dốc lòng kính lễ nghìn Đức Phật thời hiền kiếp, hết thảy Chư Phật Thế – Tôn trong ba đời

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo Tràng này như hạt đế châu

Bóng nghìn Đức Phật thời hiền kiếp, hết thảy Chư Phật Thế – Tôn trong ba đời  hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Rập đầu sát chân quy mệnh lễ.

8  – Dốc lòng kính lễ câu chú thần diệu, lòng đại bi rộng lớn tròn đầy vô ngại

Tính Pháp như không chẳng thể thấy

Pháp Bảo thường trụ khôn xiết nghĩ

Hình bóng thân con hiện trước Pháp

Chí thành như  Pháp quy mệnh lễ

9  – Dốc lòng kính lễ những chú của Đức Quán – Thế – Âm đã thuyết, và hết thảy Tôn Pháp trong ba đời mười phương.

Tính Pháp như không chẳng thể thấy

Pháp Bảo thường trụ khôn xiết nghĩ

Hình bóng thân con hiện trước Pháp

Chí thành như  Pháp quy mệnh lễ

10. Dốc lòng kính lễ Đức nghìn mắt nghìn tay đại từ đại bi QUÁN – THẾ – ÂM  Bồ – tát Ma – ha – tát.

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo tràng này như hạt đế châu

Bóng Đức QUÁN – THẾ – ÂM  Bồ – tát hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Con cầu diệt chướng, quy mệnh lễ.

11. Dốc lòng kính lễ Đức  Đại – Thế – Chí  Bồ – tát Ma – ha – tát

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo tràng này như hạt đế châu

Bóng Đức  Đại – Thế – Chí Bồ – tát  hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Con cầu diệt chướng, quy mệnh lễ.

12 . Dốc lòng kính lễ Đức  Tổng – Trì – Vương  Bồ – tát Ma – ha – tát

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo tràng này như hạt đế châu

Bóng Đức  Tổng – Trì – Vương  Bồ – tát Ma – ha – tát  hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Con cầu diệt chướng, quy mệnh lễ.

13 . Dốc lòng kính lễ Đức Nhật – Quang  Bồ – tát Ma – ha – tát,  Nguyệt – Quang  Bồ – tát Ma – ha – tát

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo tràng này như hạt đế châu

Bóng Đức Đức Nhật – Quang  Bồ – tát,  Nguyệt – Quang  Bồ – tát  hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Con cầu diệt chướng, quy mệnh lễ.

14 . Dốc lòng kính lễ Đức Bảo – Vương  Bồ – tát ,  Dược – Vương Bồ -Tát, Dược – Thượng  Bồ – tát Ma – ha – tát

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo tràng này như hạt đế châu

Bóng Đức Bảo – Vương  Bồ – tát ,  Dược – Vương Bồ -Tát, Dược – Thượng  Bồ – tát hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Con cầu diệt chướng, quy mệnh lễ.

15. Dốc lòng kính lễ Đức Hoa – Nghiêm Bồ- tát, Đại -Trang – Nghiêm Bồ -tát, Bảo – Tạng Bồ – tát Ma – ha – tát

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo tràng này như hạt đế châu

Bóng Đức Hoa – Nghiêm Bồ- tát, Đại -Trang – Nghiêm Bồ -tát, Bảo – Tạng Bồ – tát hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Con cầu diệt chướng, quy mệnh lễ.

16. Dốc lòng kính lễ Đức Kim – Cương – Tạng  Bồ- tát, Đức – Địa – Tạng Bồ -tát, Hư – Không – Tạng  Bồ – tát Ma – ha – tát

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo tràng này như hạt đế châu

Bóng Đức Kim – Cương – Tạng  Bồ- tát, Đức – Địa – Tạng Bồ -tát, Hư – Không – Tạng  Bồ – tát hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Con cầu diệt chướng, quy mệnh lễ.

17. Dốc lòng kính lễ Đức Di – Lặc  Bồ- tát, Phổ – Hiền Bồ -tát, Văn – Thù – Sư – Lợi  Bồ – tát Ma – ha – tát

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo tràng này như hạt đế châu

Bóng Đức Di – Lặc  Bồ- tát, Phổ – Hiền Bồ -tát, Văn – Thù – Sư – Lợi  Bồ – tát hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Con cầu diệt chướng, quy mệnh lễ.

18. Dốc lòng kính lễ hết thảy Chư vị  Bồ – tát Ma – ha – tát trong ba đời mười phương

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo tràng này như hạt đế châu

Bóng hết thảy Chư vị  Bồ – tát Ma – ha – tát  trong ba đời mười phương hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Con cầu diệt chướng, quy mệnh lễ.

19. Dốc lòng kính lễ Đức Ma – Ha Ca – Diếp cùng vô lượng vô số Đại Thanh – Văn Tăng.

Chư Phật cùng con tính không tịnh

Cảm ứng tương quan khôn xiết nghĩ

Đạo tràng này như hạt đế châu

Bóng Đức Ma – Ha Ca – Diếp cùng vô lượng vô số Đại Thanh – Văn Tăng hiện ngay đấy

Hình bóng thân con hiện trước Ngài

Con cầu diệt chướng, quy mệnh lễ.

20. Dốc lòng kính lễ Ngài Trí – Minh Tôn – giả, Pháp – Trí Đại -sư đã mở Thiên – Thai giáo quán.

21. Dốc lòng lĩnh mệnh các vị Thiện – Trai, Phạm – ma vua Cù – Bà – Già, bốn vua Hộ – Thế, tám bộ Thiên – Long, cùng hết thảy Thiên – Long quỷ thần và quyến thuộc trong nom những người trì chú, kính lễ Tam – Bảo.

CHỦ SÁM ĐỌC:

Theo lời kinh dậy: Nếu có vị Tỷ – Khiêu, Tỷ – Khiêu – ni, Ưu – bà -tắc, Ưu – bà- di, Đồng nam, Đồng nữ nào muốn tụng trì Thần chú Đại bi, thì phải khởi lòng đại từ đại bi với chúng sinh, nên cùng tôi phát nguyện như sau

 1. Nam – mô Đại bi Quán – Thế Âm

         Con nguyện biết rõ ngay tất cả mọi Pháp

     2. Nam – mô Đại bi Quán – Thế Âm 

        Con nguyện sớm được mắt trí tuệ

     3.Nam – mô Đại bi Quán – Thế Âm 

       Con nguyện độ ngay được hết thảy chúng sinh

      4. Nam – mô Đại bi Quán – Thế Âm 

         Con nguyện sớm được mọi Pháp phương tiện hay

 1. Nam – mô Đại bi Quán – Thế – Âm 

     Con nguyện sớm chèo ngay thuyền Bát – Nhã

 1. Nam – mô Đại bi Quán – Thế – Âm 

Con nguyện sớm vượt qua nơi bể khổ

 1. Nam – mô Đại bi Quán – Thế – Âm 

Con nguyện được ngay Giới – Định – Tuệ

 1. Nam – mô Đại bi Quán – Thế – Âm 

Con nguyện sớm được tới cõi Niết – Bàn

 1. Nam – mô Đại bi Quán – Thế – Âm 

Con nguyện chứng ngay quả Vô – Vi

 1. Nam – mô Đại bi Quán – Thế -Âm 

Con nguyện sớm cùng thân Pháp tính

Chúng con hướng vào rừng gươm đao, gươm đao tự rơi gẫy

Chúng con hướng vào chỗ hầm lửa, hầm lửa tự dập tắt

Chúng con hướng vào nơi Địa – ngục, Địa – ngục tự phá tan

Chúng con hướng vào loài Ngã – quỷ, Ngã – quỷ thấy no đủ

Chúng con hướng vào bọn Tu – la, lòng ác tự đổi thay

Chúng con hướng vào lũ súc – sinh, chúng được trí tuệ lớn

Nam – mô Đại bi Quan – Thế – Âm Bồ – tát

Nam – mô A – Di – Đà – Phật

Ngài QUÁN – THẾ – ÂM  bạch Phật rằng:

“Lậy đức Thế- Tôn ! Nếu chúng sinh nào:

Đã tụng trì Thần chú Đại Bi, mà còn phải đọa vào ba ngả ác, con xin thề chẳng thành Chính giác.

Đã tụng trì Thần chú Đại Bi, mà không được sinh sang các quốc độ của Phật,  con xin thề chẳng thành Chính giác.

Đã tụng trì Thần chú Đại Bi, mà không chứng được các phép Tam – muội biện tài, con xin thề chẳng thành Chính giác.

Đã tụng trì Thần chú Đại Bi, mà trong đời hiện tại hết thảy chẳng được mọi sự như ý sở cầu, thì chẳng phải là Thần chú Đại – Bi – Tâm nữa”

Khi thuyết xong những lợi nguyện như thế rồi, Ngài QUÁN – THẾ – ÂM Bồ – tát đứng trước đại chúng trong Pháp Hội, chắp tay trụ vào Chính Địa, nở mặt tươi cười, khởi lòng đại từ đại bi với mọi chúng sinh mà thuyết những câu chú thần diệu, lòng đại bi rộng lớn tròn đầy vô ngại.

 

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ – LA – NI

Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ gia.

Nam mô a rị da, Bà lô yết dế thước bát ra gia,

Bồ-đề tát đỏa bà gia, Ma ha tát đỏa bà gia, Ma ha ca lô ni ca gia.

Án, Tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia, Bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, Hê lị ma ha bàn đa sa mế,

Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng,

Tát bà tát đá, (na ma bà tát đá) Na ma bà già, Ma phạt đặc đậu, Đát điệt tha.

Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị,

Ma ha bồ đề Tát-đỏa,

Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng,

Cu lô cu lô yết mông,

Độ lô độ lô phạt xà gia đế, Ma ha phạt xà gia đế,

Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra gia,

Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, Mục đế lệ, Y hê di hê,

Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, Phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da.

Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị,

Sa ra Sa ra, Tất lị tất lị,

Tô lô tô lô, Bồ đề dạ bồ đề dạ, Bồ đà dạ bồ đà dạ,

Di đế lị dạ, Na ra cẩn trì, Địa rị sắc ni na, Ba dạ ma na, Sa bà ha.

Tất dà dạ, sa bà ha.

Ma ha tất đà dạ, Sa bà ha.

Tất đà dụ nghệ, Thất phàn ra giạ, sa bà ha.

Na ra cẩn trì, sa bà ha.

Ma ra na ra, sa bà ha.

Tất ra tăng a mục già da, sa bà ha.

Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha.

Giả cát ra a tất đà dạ, sa-bà ha.

Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha.

Na ra cẩn trì bàn già ra già, sa bà ha.

Ma bà lị thắng yết ra dạ, sa bà ha.

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ gia.

Nam – mô a rị gia, Bà lô cát đế, thước bàn ra gia, sa bà ha.

Án, Tất điện đô, Mạn đá ra, Bạt đà da, sa-bà ha.

Đức QUÁN – THẾ – ÂM  Bồ – tát thuyết chú này xong, đất rung chuyển sáu lượt, trời mưa hoa báu phơi phới rơi xuống.

Chư Phật khắp mười phường đều hoan hỷ, Thiên ma, ngoại đạo đều sợ dựng tóc gáy.

Hết thảy đại chúng trong Pháp Hội đều chứng đạo quả: hoặc Tu – đà –hoàn, Tư – đà – hàm, A – na , hàm, A – la – hán, hoặc ngôi địa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho đến ngôi địa thứ mười. Cũng có vô lượng vô số chúng sinh phát lòng bồ – đề.

Hết thảy duyên chướng đều bởi nhân xưa, trong đời quá khứ hay đời hiện tại. Đối với chúng sinh, không có ác nào là không làm; tội càng ngày càng tích lũy, đời đời gặp gỡ trả oán người thân làm chướng làm não.

Nếu chẳng biết ăn năn sám hối, thì không thể nào mà giải thoát được, đạo Pháp cũng không thành. Bởi vậy cho nên xin giãi hết tội tình, chúng con xin cầu Tam – Bảo rủ lòng thương, trừ tan mê chướng cho.

Từ vô thủy, con cùng với chúng sinh bị những trọng tội ở sáu căn ba nghiệp, làm chướng giam giữ tội tình, chẳng được thấy Phật, chẳng biết Pháp, để thoát khỏi vòng khổ não, nên phải thuận dòng sinh tử luân hồi, chẳng biết rõ lý nhiệm mầu.

Ngày nay con tuy hiểu rõ, nhưng vẫn cùng với chúng sinh bị hết tội nặng làm chướng. Bởi vậy cho nên, trước Đức Bồ – tát  QUÁN – THẾ – ÂM cùng chư phật trong mười phương, con cúi nguyện vì khắp hết thảy chúng sinh, đem thân mệnh quy về Tam – Bảo, xin dốc lòng sám hối, cầu Phật gia hộ khiến cho tội chướng đều tiêu diệt hết.

Khắp vì bốn ân ba cõi, cùng Pháp giới chúng sinh, con xin thề nguyện rứt trừ ba chướng, quy mệnh sám hối.

Từ vô thủy đến nay, con cùng chúng sinh vì mê lầm ái kiến, trong đầy nhân ngã, ngaoì thêm bạn ác, chẳng tùy hỷ mảy may việc thiện nào của ai, chỉ đắm theo ba nghiệp thân – miệng – ý, mà tạo nên mọi tội.

Việc tuy chẳng lớn nhưng lòng ác đã lan tràn, ngày đêm nối tiếp chẳng bao giờ gián đoạn, che đậy lỗi lầm, chẳng muốn ai biết, chẳng sợ đường ác, không hổ không thẹn, không tin nhân quả.

Bởi vậy cho nên, ngày nay con đã tin sâu nhân quả, hổ thẹn trăm bề, muôn phần sợ hãi, cầu xin xám hối, đoạn long tương tục, phát lòng Bồ – đề, trừ ác, tu thiện, gắng gỏi giữ gìn ba nghiệp thân – miệng – ý cho thanh tịnh, hối đổi lỗi xưa mà tùy hỷ hết thảy mảy may nghiệp thiện của các vị Thánh lẫn người phàm.

Con nghĩ rằng: Mười phương chư Phật có phúc tuệ lớn, cứu vớt được con cùng hết thảy chúng sinh qua bể sinh tử sang bờ giải thoát.

Từ vô thủy đến nay, vì chẳng biết mọi Pháp tính là không tịnh, nên gây nhiều tội ác. Nay vì con đã hiểu ngộ lý không tịnh của mọi Pháp, quyết cầu đạo Bồ – đề, thề độ chúng sinh rộng tu nghiệp thiện, dứt trừ mọi nghiệp ác.

Con cúi xin đức Bồ -tát QUÁN – THẾ – ÂM rủ lòng đại từ đại bi thương xót dìu dắt cho.

& & &

Chí tâm sám hối,

Chân tâm hiện tiền của chúng con và hết thảy chúng sinh trong cõi Pháp vốn đủ muôn Pháp, đều có sức thần và chí tuệ sáng suốt, trên cùng với tâm Phật, dưới cùng với tâm chúng sinh.

Thế mà từ vô thủy bị mê chướng ám độn, che lấp mất tính minh, cho nên gặp việc mà tối tăm, động lòng mống niệm thì bị ràng buộc.

Trong Pháp bình, khởi lòng nghĩ phân biệt tự tha, lấy ái kiến làm gốc, thân miệng làm duyên, khiến cho trong ba cõi, không tội nào không làm: Thập ác, ngũ nghịch, báng người, nhạo Pháp, phá giới, phá trai, hủy Chùa, hoại Pháp, trộm cắm đồ thờ hay đồ dùng của chư Tăng, làm ô uế phạm hạnh, ăn uống tiêu hao của Thường trụ, nếu như thế thì dù nghìn Đức Phật ra đời cũng chẳng sám hối hết tội.

Những tội lỗi nhiều đến vô lượng vô biên, lúc lâm chung bị đọa vào ba ngả ác, chịu muôn điều thống khổ, lại còn ngay đời này phải chịu bao nhiêu khổ não nung nấu, hoặc thân đeo ác tật, hoặc mọi lỗi bó buộc, lấp ngăn đường đạo, chẳng được rèn luyện tu hành.

Nhân gặp được Thần chú Đại bi viên mãn có công đức diệt ngay hết thảy những tội chướng như thế, cho nên ngày nay con chí tâm trì tụng.

Con xin quy hướng đức Đại bi QUÁN – THẾ – ÂM  Bồ – tát, các đại sư trong khắp mười phương, mà phát lòng Bồ – đề tu Chân ngôn, Chân hạnh, cùng hết thảy chúng sinh giải bày ăn năn sám hối, mọi tội đều tiều trừ sạch hết.

Con xin nguyện đức Đại bi QUÁN – THẾ -ÂM Bồ – tát Ma –ha – tát, nghìn tay hộ trì, nghìn mắt chiếu kiến, khiến cho chúng sinh bao nhiêu duyên chướng trong ngoài đều tịnh diệt cả, vê tròn hạnh nguyện cho mình cho người, mở mang lại sự hiểu biết cội gốc, tiết chế lũ ma oán, ngoại đạo, gắng gột ba nghiệp, tu nhân Tịnh độ, cho đến bỏ thân này cũng chẳng theo con đường khác, nhất quyết sinh sang thế giới Cực –  Lạc của Đức Phật A – Di – Đà.

Con xin vâng kính cúng dàng Đức Đại bi QUÁN- THẾ – ÂM  Bồ – tát, đầy đủ mọi thần chú cứu độ hết thảy quần sinh vượt vòng khổ não, cùng chứng ngộ trí tuệ Phật.

Sám hối cúng dàng đoạn,

Quy mệnh lễ Tam – Bảo.

***

(Tưởng niệm)

Đạo tràng này rộng như Pháp giới

Mười phương Tam – Bảo ứng hiện ra

Đầy dẫy khắp hết cõi hư không

Thân con nhiễu quanh nơi Pháp tòa

Ấy vì tâm tính mà tịnh diệt

Cho nên bóng con hiện ngay đến

Lễ trước bóng mười phườn Tam – Bảo

Tâm tưởng như chiêm bao

Tiếng Phạm như âm hưởng

Mọi thứ như thế ấy

Chẳng tan nổi tâm này

***

(Đi nhiễu)

Nam – mô mười phương thường trụ Phật

Nam – mô mười phương thường trụ Pháp

Nam – mô mười phương thường trụ Tăng

Nam – mô Bản – sư Thích – Ca Mâu – Ni  Phật

Nam – mô A – Di – Đà Phật

Nam – mô Thiên – Quang – Vương Tĩnh – Trụ Phật

Nam – mô Quảng đại viên mãn Vô ngại Đại – bi – tâm Đà – La –ni

Nam – mô Thiên thủ Thiên nhãn Quán – Thế – Âm  Bồ – tát

Nam – mô Đại – Thế – Chí Bồ – tát

Nam – mô Tổng – Trì – Vương Bồ – tát

Nam – mô Thanh – Tịnh  Đại – Hải – Chúng Bồ – tát

***

Con quy Phật rội

Nguyện cho chúng sinh thật hiểu đạo lớn, mở lòng vô thượng.

Con quy Pháp rồi

Nguyện cho chúng sinh thấu hiểu nghĩa Kinh, trí tuệ như bể.

Con quy Tăng rồi

Nguyện cho chúng sinh hợp đạo đồng tình, không gì trở ngại.

 

HÒA NAM THÁNH CHÚNG

Nguyện đem công đức này

Chung cho khắp hết thảy

Chúng con và chúng sinh

Đều cùng thành đạo Phật.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùa Vạn Niên